Przejdź do treści

Informacje finansowe

Wyniki skonsolidowane tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 25 534
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 041
Zysk (strata) brutto 1 857
Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0
Zysk (strata) netto 991
Aktywa razem 105 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 327
Zobowiązania długoterminowe 21 599
Zobowiązania krótkoterminowe 29 728
Kapitał własny 53 948
Kapitał zakładowy 9 572
Liczba akcji 19 021 600
Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję 0,00
Wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 3,88
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 2,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 48,76
Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0,94