Przejdź do treści

Informacje finansowe

Wyniki skonsolidowane tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję
Wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)
Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)