Przejdź do treści

Informacje finansowe

Wyniki skonsolidowane tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 104 233
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 738
Zysk (strata) brutto 2 609
Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0
Zysk (strata) netto -416
Aktywa razem 87 293
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 505
Zobowiązania długoterminowe 6 483
Zobowiązania krótkoterminowe 27 022
Kapitał własny 53 788
Kapitał zakładowy 9 572
Liczba akcji 19 021 600
Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję 0,12
Wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -0,004
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 2,34
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0,38
Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) -0,005